Algemene voorwaarden

Joy’s Hart is gevestigd aan de Bisschopssweg 101, 3817BS Amersfoort en
staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30234812.

 1. Algemeen
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
  boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Joy’s Hart en
  haar opdrachtgevers. Joy’s Hart accepteert geen Algemene Voorwaarden van
  anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
  of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene
  voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en
  voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  1.3 De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door het
  reserveren c.q. boeken van een dienst van Joy’s Hart.
 2. Reiskostenvergoeding
  2.1 De door Joy’s Hart gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, 10km
  buiten Amersfoort (3817 BS), zijn voor rekening van de opdrachtgever en
  worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,35 per kilometer.
  Daarnaast zijn ook de door Joy’s Hart gemaakte parkeerkosten voor rekening
  van de opdrachtgever.
 3. Totstandkoming boeking
  3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever
  schriftelijk, telefonisch of per e-mail een aanbod van Joy’s Hart aanvaardt.
  3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen
  met de algemene voorwaarden van Joy’s Hart alvorens een boeking te doen.
  3.3 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes
  kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
  opdrachten.
 4. Betaling
  4.1 Alle tarieven en prijzen zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.
  4.2 Op of voor de dag van de van de proef sessie word 50% van het factuur
  betaald. Doormiddel van een betaal verzoek of een factuur, vooraf of ter
  plaatsen.
  4.3 Op of voor de dag van de opdracht wordt het (resterende) factuur bedrag
  betaald. Doormiddel van een betaal verzoek of een factuur, vooraf of ter
  plaatsen.
  4.4 aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of
  zolang de voorraad strekt.
  4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele
  factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen
  bedrag.
  4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Joy;s Hart moet
  maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen
  ten laste van de opdrachtgever.
 5. Overmacht
  5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Joy’s Hart te allen tijde de
  opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig
  aangepast.
  5.2 Bij bruidsopdrachten zal Joy’s Hart 100% inzet tonen de afspraak na te
  komen of zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel
  kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer
  worden gegeven.
  5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Joy’s Hart niet tot
  schadevergoeding aanspreken.
 6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
  6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  annuleert, dan zullen de door Joy’s Hart gemaakte kosten, waaronder de
  vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door
  opdrachtgever vergoed worden.
  6.2 Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de
  opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum
  zijn de annuleringskosten 75% van het totale factuurbedrag. 50% is al
  betaald bij de poef sessie, dus de opdracht gever ontvangt een factuur
  voor de laatste 25%.
  b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de
  annuleringskosten 100% van het totale factuurbedrag.
  6.3 Indien een overig geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de
  opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a) Bij annulering vanaf de 7e dag tot 24 uur voor de opdracht zijn de
  annuleringskosten 50% van het totale factuurbedrag.
  b) Bij annulering vanaf 24 uur voor de opdracht zijn de
  annuleringskosten 100% van het totale factuurbedrag.
 7. Aansprakelijkheid en schade
  7.1 Joy’s Hart is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,
  ontstaan doordat Joy’s Hart is uitgegaan van door de opdrachtgever
  verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
  7.2 Joy’s Hart sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims,
  zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die
  niet te wijten zijn aan schuld van Joy’s Hart en die krachtens de Nederlandse
  wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Joy’s
  Hart kunnen worden toegerekend.
  7.3 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade
  waartegen Joy’s Hart is verzekerd en die door de verzekeraar worden
  vergoed.
  7.4 Joy’s Hart heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te
  eisen indien, de opdrachtgever producten of spullen beschadigt.
 8. Klachten en geschillen
  8.1 Joy’s Hart zet zich volledig naar beste inzicht en vermogen in om de
  opdracht tot een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of
  heb je een ontevredenheid, meldt deze dan per email. Joy’s Hart doen er
  alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

Contact me